D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Olai Kirke

Skt Olai Sogn - Skt Hans-Skt Olai Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Skt Olai Kirke

Adresse

Skt Olai Kirke
Nørrebro 1
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Den lille kirke, der ligger inden for Hjørrings gamle bykerne på en bakke, som falder stjelt mod syd og vest, er viet til Hellig Olav og skal ifølge Resens Atlas være bygget af Olavs halvbroder Harald, mens en anden tradition, gengivet af magister Alb. Thura, siger, at den er bygget 1038 af Magnus Olavsøn (C. Klitgaard. Hjørring Bys Historie 1924, 9), og dens store jordbesiddelser i middelalderen og disses beliggenhed nord for kirken tyder på, at den har været byens hovedkirke og muligvis har overtaget et hedensk kultsteds rolle. Kirken består af romansk kor og skib samt gotisk våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på høj, profileret sokkel, hulkant over rundstav, og krumhugne kvadre i korets østmur viser, at den har haft dødapsis, hvis fundamenter påvistes ved en mindre udgravning 1949. Af de retkantede døre er syddøren i brug, norddøren tilmuret; i øvrigt er ingen oprindelige enkeltheder bevaret, idet de rundbuede vinduer vistnok alle er af forholdsvis ny dato. I gotisk tid er korbuen ombygget med munkesten, hvorved den blev spidsbuet, og ved samme tid har man formodentlig påtænkt at overhvælve koret. Det blev dog kun til ansatserne.

Våbenhuset

Våbenhuset er sikkert gotisk i sin kerne, men uden karakteristiske enkeltheder. Døren er 1959 ommuret i gotiske former.

Kirken indvendig

Koret har nu gipset loft, skibet bjælkeloft. Skibets vestmur, hvis spids er af tegl med meget utydelige spor af blændinger, støttes af en svær pille.

Kalkmalerier

Svage kalkmalerispor, vistnok senromanske, var fremme 1957, men måtte atter tildækkes. 1874 fremdroges på korbuen kalkmalerier fra 1576, blandt andet figurbilleder af Malte Jensen og Sophie Bille til Vellingshøj, men de tildækkedes atter. Andre malerier, vist fra samme tid, var fremme 1928.

Altertavlen

Skt Olai Kirke - alterparti Skt Olai Kirke - alterparti Altertavlen har rammeværk i renæssance, vistnok af Niels Ibsen, med malerier fra 1700-tallet i postamentfelterne (Korsfæstelsen og Opstandelsen) samt maleri fra omkring 1910 af A. Hou, Kristus og Nikodemus. Små, sengotiske malmstager.

Prædikestol

Skt Olai Kirke - prædikestol Prædikestolen i renæssance er udført 1604 af Niels Ibsen.

Døbefont

Skt Olai Kirke - døbefont Ny døbefont af sandsten. Den ældre, en gotlandsk firpasformet bægerbladsfont, er nu i Nationalmuseet.

Dåbsfad

Fad omkring 1600 med roset.

Skt Olai Kirke - stolestader

Orgel

Skt Olai Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruun Christensen orgel fra 1972 med 14 stemmer.

Organister

(1999) Irene Glertsen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokke 1866, Gamst og Lunds efterfølger. Den omstøbte klokke var støbt 1639 af Franciscus Voillardi på Sankt Catharinas kirkegård. Den er ophængt i en klokkestabel mod korgavlen. På Rosens plan ses en fritstående klokkestabel vest for kirken.
På kirkegården er 1936 fundet en sikkert romansk gravsten, formet som et hulkantet gravtræ, nu i Vendsyssel Historiske Museum.

Gravere

(1999) Chr Rømer Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007