Den danske folkekirke m.m. før år 2000


kirke

Vor Frue Domsogn - Vor Frue Dompastorat - Vor Frue Provsti - Københavns Stift


Vor Frue Kirke / Københavns Domkirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkens historie

tekst


Kalkmalerier

tekst


Kirken indvendig

Kirkerummet set mod højre (KMJ)

Kirkerummet set mod venstre (KMJ)

tekst


Kirkens inventar

tekst


Alterpartiet

Alterpartiet set forfra (KMJ)

Alterpartiet set fra venstre (KMJ)

tekst


Døbefont

Døbefonten (KMJ)

tekst


Prædikestol

Prædikestolen (KMJ)

tekst


Stolestader

tekst


Siddepladser

tekst


Relieffer

tekst


Orgel

Orgelet (KMJ)

tekst


Klokker

tekst


Portrætmalerier

tekst


Gravminder

tekst


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --
Asmild Sogn

D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Asmild Sogn

Asmild-Tapdrup Pastorat - Viborg Domprovsti - Viborg Stift - Viborg Kommune - Viborg Amt


Kirker i sognet

Asmild Kirke Asmild Kirke


Nonnekloster i 350 år

Rundt regnet 75 år efter, at kirken stod færdig, byggedes op mod dens sydside et trefløjet augustiner-nonnekloster. Dets administration blev underlagt domkirkens kanniker, som nogle år forinden havde overtaget forvaltningen af Asmild kirke med dertil hørende indtægter og forpligtelser. Engang i 1200-tallet opførtes desuden - på den nuværende Klostermarken et par hundrede meter øst for kirken - en teglstensbispegård. De skriftlige kilder fortæller ikke meget om denne bygning før i forbindelsen med dens nedrivning i 1580, hvor den omtales som “et øde stenhus ved Asmildkloster, som bisperne havde bygget”. Beskedne rester af det blev afdækket ved en udgravning i 1951.


“Med lov skal land bygges”

Blandt bispegårdens mest berømte beboere var Gunner, som - efter i mange år at have været abbed på cistercienser-klostret i øm ved Mossø - i en alder af 70 år i 1222 blev en både re-spekteret og populær biskop i Viborg. Det sidste formodentlig ikke mindst, fordi han et par gange om året indbød dels Viborgs borgere, dels adelen og de kirkelige embedsmænd til “ærefuld beværtning”. Også “den hellige Margrethes nonner viste han så stor yndest og gav-mildhed, at han hver dag lod dem forsyne med munke-portioner af mad og ædle drikke fra sit hof”.
I danmarkshistorisk sammenhæng markerede Gunner sig som et fremtrædende medlem af kommissionen bag Jyske Lov, som Valdemar Sejr stadfæstede kort før sin død i 1241. Traditionen tillægger bisp Gunner forfatterskabet til lovens fortale, der indledes med de berømte ord “Med lov skal land bygges...”
Sin alder til trods bestred han bispeembedet i næsten 30 år. Han døde som 99-årig og blev begravet i Sct. Kelds kapel i domkirken.


Fra herregård til husvildebolig

Ved reformationen i 1536 overgik klostret til kronen, men nonnerne fik lov til at bo der til deres død. Derefter kunne kongen forlene det til hvem han ville. Blandt de mange lensherrer i tidens løb kan nævnes den berygtede, tidligere Børglumbisp Stygge Krumpen, der døde 1551. Også en anselig række landsdommere har haft klostret med tilliggender i forlening indtil 1683, hvor det gik over på skiftende private hænder. I 1713 brændte klostret, men blev genopført. Blandt de kendteste ejere i den følgende årrække var justitsråd Bertel Bruun fra Fredericia og hans efterkommere, der drev Asmildkloster 1809-1910. Det var Bruunerne, der i det daværende Aale Mølle startede og drev den klædefabrik, som i 1822 gav navn til Bruunshåb. Slægtens begravelsesplads på Asmild kirkrgård er Danmarks største familie-gravsted.
I 1906 blev Asmildkloster overtaget af Viborg Kommune - og allerede året efter brændte det igen, på nær en fløj, der blev nedrevet i 1958 efter at have fungeret som husvildebolig nogle år.


Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007