D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hillerslev Kirke

Hillerslev Sogn - Hillerslev-Kåstrup Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Hillerslev Kirke

Adresse

Hillerslev Kirke
Hillerslev Kær Vej 1
Hillerslev
7700 Thisted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1214 og senest restaureret 1973. På temmelig fladt terræn, tæt sydvest for det næsten udjævnede voldsted af det fordums kongelige slot Hillerslevhus, der vistnok blev ødelagt under bondeopstandene i 1400-tallet, ligger den statelige og velproportionerede kirke, der var indviet til Skt. Peter. Det er en anselig bygning, der består af romansk apsis, kor og skib med sengotisk vesttårn og nymodens våbenhus ved sydsiden. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Den rigt smykkede apsis, der 1886 blev omsat og fik øget murtykkelsen indefter (arkitekt F. Uldall), er delt i fem fag ved slanke halvsøjler med terningkapitæler og -baser (inderste base mod syd dog kubeformet med palmetornamenter). Hvert fag har foroven tvillingerundbuer med forskellige ornamenterede konsoller (menneske- og dyrehoveder).
Det store østvindue ledsages i karmens yderkant af en rundstav, og på monolitoverliggeren er indristet en løve, mens der på øverste karmsten mod syd er et relief af en løve, i hvis flab der hænger et menneskeben. I de tilstødende arkadefag har der været mindre vinduer, som nu er tilmuret. Koret har bevaret sit nordvindue, hvis overligger har rundet overkant, og i skibets nordmur er to stærkt omdannede vinduer i behold.
Begge de retkantede døre ses, den mod syd i brug, norddøren tilmuret.

Billedkvadrer mm

På en kvader i korets nordmur ses et kraftigt fremspringende reliefhoved, og rundt om i murene er der talrige stenhuggerfelter, deriblandt en skaktavlmønstret kvader. øverst i korets nordmur er indsat et fragment af en stenlampe, en lille kvader med tre runde fordybninger.

Tårnet

Det sengotisk vesttårn er fra omkring 1500 og opført af udflyttede kvadre og gule munkesten. Tårnets ydermure er overalt skalmuret. Vestgavlen, der har ét stort barokkontureret blændingsfelt, er vist fra 1687, mens østgavlen, der til dels gengiver den sengotiske gavl, sikkert er fra anden halvdel af 1800-tallet.
I tårnrummet, der har dobbeltfalset spidsbue mod skibet, er der 1886 i gamle vægbuer indsat et krydshvælv. Et trappehus har ved nordøsthjørnet med spindeltrappe og indgang fra skibet fører op til mellemstokværket.

Klokkerne

I tårnet hænger 2 klokker; 1) 1641 af Claus Voillardi og 2) 1783 af D. G. Herbst.

Våbenhuset

Nymodens våbenhus på kirkens sydside.

Kirken indvendig

I det indre, som har bjælkelofter, står den falsede apsisbue helt ombygget, og i korbuen, som har profilerede kragsten, sidder et reliefhoved.

Kalkmalerier

På apsisbuen fandtes ved ombygningen i 1886 et kalkmalet indvielseskors.
I apsis et kalkmaleri (Kristi opstandelse) af R. Rud-Petersen.

Altertavlen

Af en sengotisk altertavle fra omkring 1475-1500 er bevaret en sidefløj og nogle løse figurer Korsfæstelsen, to apostle, Maria Magdalene og sikkert Skt. Brigitta o.a. Tavlen er nu ophængt i tårnrummet ligesom en plump baroktavle fra omkring 1700, svarende til den i Vesløs fra 1701.

Alterkrusifiks

Et tidligere alterkrusifiks, oprindelig kistekrusifiks, af messing er ophængt i korbuen.

Alterbord og alterdug

Det romanske alterbord af granit består af en meget svær monolitplade, hvilkende på en kraftig, rund midtpille med tostav-profil. Som alterprydelse tjener siden 1920 et forgyldt trækors i forbindelse med kalkmaleri i apsis.

Alterstager

Alterstagerne er fra omkring 1625.

Kalk og disk

Kalken er fra 1699 og givet af sognepræst Ole Nielsen, Hillerslev og hustru Margarethe Olsdatter Meier.

Korgitter

Et korgitter fra 1698 (malet 1703) med figurer og relieffer er opsat ved sydmuren.

Prædikestol

Prædikestol i renæssance fra 1645 af Jens Nielsen, snedker i Snedsted, med naive arkaderelieffer (Korsfæstelsen, Opstandelsen og evangelister) og apostelfigurer på hjørnerne.

Døbefont

Romansk granitfont af Thybo-type.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk og fra omkring 1575 med lammet med sejrsfanen.

Stolestader

Af ældre stoleværk er bevaret et par arkadefelter fra omkring 1650.

Siddepladser

Kirken har 260 siddepladser.

Krusifikser

Godt korbuekrusifiks, højgotisk, omkring 1350-1400, en af Amtets bedste træskulpturer, istandsat 1930 (Povl Jensen).

Skibe

Kirkeskibet er fra omkring 1750-75.

Præstetavler

Præsterækketavle er fra 1735.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1947 med 7 stemmer.

Ligsten

1) Romansk granitsten, formet som gravtræ, for enderne prydet med græsk kors.
2) Romansk dobbeltgravsten af granit, omkring 1200, med reliefhugne våben og kors samt navnene "Thorchil" og "Mergret" i fordybede majuskler; langs randen en næsten bortforvitret runeindskrift, vistnok en bøn til jomfru Maria.
3) og 4) Romanske granitsten med reliefkors, men uden indskrift. 1910 fremdroges under gulvet to gravrammer fra midt i 1600-tallet, som atter tildækkedes.

Kirketjenere

(1999) Jørgen Christensen (-)

Kirkesangere

(1999) E Sloth Petersen (-)

Organister

(1999) Else Marie Hulstrøm (-)

Gravere

(1999) Jørgen Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007