D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Grurup Kirke

Grurup Sogn - Bedsted-Grurup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Grurup Kirke

Adresse

Grurup Kirke
Grurup Kirkevej 1 A
Grurup
7755 Bedsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

På en lille højning nordligt i landsbyen ligger den lille, kullede kirke, der består af romansk kor og skib. Den beskedne romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel. Murværket er i tidens løb omsat en del, så at den eneste af de oprindelige enkeltheder er den tilmurede syddør.

Døre og vinduer

Den nu tilmurede syddør har været retkantet afsluttet. Syddøren er udvidet betydeligt. Fra de gamle vinduer er enkelte smigede kvadre genanvendt, bl.a. i korets vinduer.

Tårnet

Det ses af kirkens regnskaber, at der tidligere har været et formodentlig sengotisk tårn, der gentagne gange måtte repareres, men til sidst, vist midt i 1700tallet måtte nedrives.

Klokkepiller påmonteret kirken

Ved korets østgavl står der et par klokkepiller, vistnok fra 1866.

Klokkerne

En ikke længere eksisterende klokke blev i 1800 eller 1801 fremstillet af Peder Meilstrup i Randers. Den nuværende klokke er af støbestål fra Bochum 1872 eller 1873.

Våbenhuset

Våbenhuset er fra 1936 ved sydsiden. I forbindelse med en hovedistandsættelse 1936 ved arkitekt Jens Foged blev våbenhuset, der var bygget 1866 og ændret 1884, helt fornyet og flyttet et stykke mod vest.

Kirken indvendig

Den oprindelige korbue er udvidet og omdannet i sengotisk tid, således at den nu er spids. Indvendig har både kor og skib flade bjælkelofter.

Kalkmalerier

I korbuen er der kalkmalede dekorationer i ungrenæssance, omkring 1575, nært beslægtede med dem i Bedsted Kirkes korhvælv.

Altertavlen

Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1600, malet 1711 af Thøger Thrane med Korsfæstelsen i midtskabet og nadverordene i fløjene. Et topstykke med Opstandelsen er ophængt i kirken.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er ommuret i sengotisk tid af kampesten og munkesten, dog med anvendelse af en del hulprofilerede kvadre fra det romanske alterbord.

Alterstager

Alterstagerne er af sengotisk form, vist fra midten af 1500tallet, men stærkt fornyet.

Kalk og disk

Kalken er fra 1661 med nyt bæger.

Prædikestol

Prædikestolen er med et såre enkelt snitværk fra slutningen af 1500tallet med evangelistmalerier af Thøger Thrane fra 1711.

Døbefont

Den romanske granitfont er af den gængse Thybo-type.

Dåbsfad

Dåbsfadet er et forholdsvis nyt, glat messingfad.

Lysekroner

En lysekrone af messing er forfærdiget af Peder Meilstrup i Randers 1805.

Ligsten

Højt i skibets vestgavl er der indmuret en romansk gravsten af granit med processionskors, på hvis arme, der sidder fugle.

Andet

En smuk dørlås fra kirken med Chr. V's monogram og årstallet 1695 er i Thisted Museum.
På loftet står en ligbåre fra 1800.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007