D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Torslev Kirke

Torslev Sogn - Torslev Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Torslev Kirke

Adresse

Torslev Kirke
Højstrupvej 2
Thorshøj
9750 Øster Vrå

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den smukt beliggende, anselige kirke består af skib og kor fra romansk tid, sengotisk vestforlængelse og tårn samt to tilbygninger, våbenhus og ligkapel, mod nord. Kor og skib er opført af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel.
Den runde korbue har profileret sokkel og kragbånd. De senmiddelalderlige bygningsafsnit hviler på rigt profileret granitsokkel, der ligesom en indmuret terningformet søjlebasis kan tænkes at stamme fra et romansk kvaderstenstårn med forhal.

Døre og vinduer

En præstedør på korets nordside er genåbnet 1895; skibets rundbuede norddør er bevaret, mens syddøren er tilmuret. Et tympanon med Johannesí og Matthæusí symboler og en karmsten med søjlem der foroven ender i et mandshoved, findes nu i Nationalmuseet.
I skibet er to romanske nordvinduer i brug, et sydvindue ses tilmuret, og flere romanske vinduesoverliggere er indmuret på tilfældige steder, bl.a. i tårnets vestmur.

Tårnet

I senmiddelalderen blev et romansk kvaderstenstårn nedbrudt, skibet forlænget mod vest og det nuværende tårn rejst af genanvendte kvadre og store, gule munkesten. På tårnets nordside findes et samtidigt trappehus. Fru Ingeborg Seefeld lod 1698 tårnrummet afskilre fra skibet med en smedejernsdør og indrette til familiebegravelse.
1841 ommuredes tårnets øverste del, og højden mindskedes med ca to meter; de oprindelige glamhuller ses nu som blændinger i taggavlene. En spidsbuet åbning forbinder tårn og skib.
Tårnets teglstensmurværk er hvidtet, de øvrige murflader står blanke med adskillige cementpudsede murstenslapninger mellem kvadrene. Tagværkerne er nye, klædt med skifer.

Klokkerne

Klokker 1) fra første halvdel af 1400-tallet, vistnok af støberen Hans Ghyse, med minuskelindskrift, der indeholder en påkaldelse af Jesus; 2) ny, støbt af L. Andersen, århus. En klokke, skænket af Frands Banner 1570, er i revnet stand overdraget til Nationalmuseet.

Våbenhuset

Våbenhuset fra omkring 1870 og det ganske tilsvarende, men noget yngre ligkapel samt en forbindelsesbygning (fyrrum) er af små røde sten.

Kirken indvendig

Koret har gulv af sort-gule fliser, skibet af gule mursten og brædder.

Hvælvinger

Tårnrummet har ligesom vestforlængelsen en ottedelt hvælving, og tilsvarende hvælv er indbygget i skib og kor.

Altertavlen

Altertavlen er opsat 1654 af Karen Galde til Kokkedal, hvis fædrene og mødrene våben findes på postamentet; i tavlen er benyttet figurer fra en sengotisk fløjaltertavle ( midterfeltet Gud fader og søn) fra begyndelsen af 1500-tallet. De skal ifølge stedlig tradition være kommet fra en af giverens kirker i Skåne.

Kalk og disk

Alterkalken er skænket 1682 af Gude Parsberg og Karen Krag, forbedret 1728 af D. BraŽs til Kokkedal. Oblatæsken er skænket 1701 af fru Ingeb. Cathr. Lugge til Kokkedal, vinkanden af Didr. BraŽs og fru Ingeborg Seefeld 1693.

Alterskranke

Smedejerns alterskranke fra omkring 1700.

Prædikestol

Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1500-tallet og udstyret med apostel-figurer fra den gotiske tavle. Den er restaureret 1935 (maler J. Th. Madsen) i forbindelse med en indre istandsættelse af kirken (arkitekt A. Krogfelt).

Døbefont

Romansk granitfont.

Stolestader

På fire stolegavle findes Børge Rosenkrantzí og Karen Galdes fædrene og mødrene våben med årstallet 1665.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Lysekroner

Kirkens lysekroner er af nyere dato.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1968 med 10 stemmer. Et orgel er anbragt i tårnrummet.

Epitafier

Fru Ingeborg Seefelds sandstensepitafium er opsat på vestvæggen og et marmorepitafium over Anders Kierulf til Sødal på nordvæggen.

Ligsten

En romansk gravsten med navnet Thormod og en fremstilling af livstræet er indmuret højt i skibets sydmur.
Rejst i koret står to store gravsten (figursten) over Erik Banner til Kokkedal (død 1483) og sønnen, rigsmarsk Erik Banner (død 1554) med sine to hustruer, Mette Rosenkrantz (død 1533) og Margr. Gyldenstierne (død 1554).

Mindetavler

På skibet nordvæg sidder to ovale kalkstenstavler, en over provsten Anders Olsen, † 1685, opsat 1697 af provst Jørgen Hansen, en anden over Maren Nielsdatter, † 1694, og hendes to mænd, Rasmus Ottesøn, † 1646, og Pors Lavisøn, † 1705.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården står adskillige gamle gravsten opstillet langs nordre kirkegårdsdige.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007