D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mårup Kirke

Mårup Sogn - Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Mårup Kirke

Adresse

Mårup Kirke
Mårup Kirkevej 70
Lønstrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

2008: Kirken er nedlagt og under nedbrydning.

Kirkebygningen

Mårup Kirke - kirkens bagside Mårup Kirke er nedlagt og er nu underlagt Skov og Naturstyrelsen. Hvis man har sans for samspillet mellem arkitekturen og en storslået natur, finder man i Danmark ved siden af Højerup kirke på Stevns næppe nogen kirkebygning med en så stemningsfuld, ja ligefrem dramatisk beliggenhed som Mårup. Den ligger på et nogenlunde fladt klitplateau få hundrede meter fra den bratte skrænt ned til Vesterhavet, og mod sydvest ruger Rubjerg Knudes sandklædte lermassiv. Den lille, usædvanlig charmerende kirke er siden 1928 ude af regelmæssig brug - om sommeren holdes der dog engang imellem gudstjeneste i den - og den vedligeholdes som fredet minde under Nationalmuseet. Den pyntelige bygning består af romansk kor og skib med et vistnok i sin kerne sengotisk våbenhus ved sydsiden. Et dødtårn mod vest er nedrevet, vistnok i slutningen af 1700-tallet.
Den senromanske kirke er bygget af munkesten iblandet enkelte kvadre og ret store mængder håndstore havsten. Nordsiden har bevaret den udformning, der er karakteristisk for Vendsyssels teglstenskirker, idet murene er leddelt af lisener, hvis mellemliggende felter foroven afsluttes med dobbelte eller tredobbelte rundbuer, der hviler på forskelligt formede konsoller. Korets nordvindue, der har aftrappet sålbænk, står bevaret som ud- og indvendig niche. På skibet anes den tilmurede norddør, og der skimtes længst mod vest et vindue.
I 1797 er både skibets og korets sydmure ombygget, vistnok fra grunden. Ved den ligeledes ommurede vestgavl ses fundamenterne af et sandsynligvis sengotisk tårn, der er fjernet, uvist hvornår, men muligvis i forbindelse med sydsidens ombygning.

Våbenhuset

Det lille våbenhus er i murværket vistnok sengotisk, men uden enkeltheder.

Kirken indvendig

Mårup Kirke - kirkerummet uden inventar Den runde, trefalsede korbue er bevaret i det indre, der har bjælkelofter.

Alterpartiet

På alteret er opsat midtergruppen af en sengotisk altertavle, Skt Anna selvtredje, fra omkring 1520 og beslægtet med Catharina-figuren i Hjørring - altså langt ude et arbejde af Claus Bergs skole.

Prædikestol

Prædikestolen er et ganske enkelt snedkerarbejde fra 1600-tallet, stoleværket af nyere dato, vist fra 1800-tallet.

Døbefont

Fonten er overført til Lønstrup Kirke.

Siddepladser

Kirken har 75 siddepladser.

Kirkegård

Mårup Kirke - kirkegård med udsigt Mårup Kirke - advarselsskilt ved skrænten Mårup Kirke - kysten bag skiltet Kirkegården, der hegnes af stendiger, er næsten overalt overgroet med græs, men hist og her ser man rester af de for vestkysten så karakteristiske træstakitter om gravene.
Mårup Kirke - gravsten på kirkegården Mårup Kirke - gravsten på kirkegården Ved kirkens vestgavl er der 1940 anbragt et meget stort anker fra det britiske marinefartøj ”The Crescent”, der forliste 1808, men mindetavlen over de druknede, der er begravet her, er underligt nok flyttet til Lønstrup Kirke.

Klokkestabel og klokke

Mårup Kirke - klokkestabel Mårup Kirke - klokke Klokken fra 1537 er støbt af Las Klockesteber med påkaldelse af Jesus og Maria - reformationen er altså ikke omgående slået igennem! Den blev ved kirkens nedlæggelse ført til Lønstrup, men kom tilbage til kirken 1939.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007