D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tårs Kirke

Tårs Sogn - Tårs Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Tårs Kirke

Adresse

Tårs Kirke
Bredgade 98
9830 Tårs

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. På en højning nogenlunde midt i landsbyen ligger Tårs Kirke, der består af romansk apsis, kor og skib med underdelen af et sengotisk vesttårn og et ligeledes sengotisk våbenhus vest nordsiden. Et tårn over den gamle underdel, men ellers i helt utraditionel udførelse er 1964 projekteret. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en karnisprofileret sokkel, men kvadermurværket er i tidens løb omsat med rigelig anvendelse af tegl. Syddøren ses tilmuret, og norddøren er stadig i brug. I apsis sidder et tilmuret rundbuevindue, og desuden er et tilsvarende bevaret på nordsiden. østligt i skibets sydmur er der svage spor af en højsiddende dør, hvis funktion ikke er ganske klar. Apsis har bevaret sit oprindelige blytækte tagværk, hvis midterstolpe, der rager oven ud, ender i et primitivt mandshoved. Vestforlængelsen, der er bygget af genanvendte kvadre og munkesten, er uden tvivl underdelen af et senere nedbrudt tårn. Vestgavlen, der tidligere har været med kamtakker, er nu ombygget med små mursten.

Tårnet

Et højt tårn med pulttag er projekteret (Leopold Teschl) og vil antagelig i nærmeste fremtid blive opført over den gamle tårnunderdel.

Våbenhuset

Våbenhusets murværk er sengotisk, men uden karakteristiske enkeltheder. Døren og gavltrekanten er fornyet.

Kirken indvendig

Indvendig har apsis halvkuppelhvælv, der mod sædvane udgår fra en rundstav, kor og skib har bjælkelofter.
Mellem skibet og tårnunderdelen er der en moderne rundbue.

Kalkmalerier

I apsishvælvet er der fremdraget rester af et senromansk kalkmaleri fra først halvdel af 1200-tallet, en tronende Kristus omgivet af evangelistsymbolerne.

Altertavlen

Tårs Kirke - alterparti Den anselige altertavle i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet er stafferet 1747 af maleren Chr. Ostensefeldt fra Sæby på bekostning af Peder Munk til Hvidstedgård. To sæt ældre altermalerier er ophængt i kirken.

Alterstager

Alterstagerne er fra 1588 med våben for Jens Klausen Dyre og Karen Stygge.

Kalk og disk

Oblatæsken er givet af Peder Munk og Anne Marie Riber.

Prædikestol

Tårs Kirke - prædikestol Prædikestolen er et pænt snedkerarbejde i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, sammen med altertavlen istandsat 1907 ved Nationalmuseet.

Døbefont

Tårs Kirke - døbefont

Siddepladser

Kirken har 400 siddepladser

Lysekroner

En lysekrone er skænket 1754 til kirken af Peder Munk og Anne Marie Riber.

Epitafier

Tårs Kirke - epitafie I koret er et epitafium og to gravsten over Peder Munk, Hvidstedgård, † 1758, og hans hustru Anne Marie Christensdatter Riber, † 1771. Endvidere er der et epitafium over Christoffer Jerboe til ås, † 1771, og hustru Ingeborg Brandt, † 1796, samt mindeplade for Johs. Chr. Brønnum, Tidemandsholm.

Orgel

Tårs Kirke - orgel og orgelpulpitur Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1968 med 8 stemmer.

Ligsten

Tårs Kirke - ligsten I tårnunderdelens nordmur er der indsat to ejendommeligt ornamenterede romanske gravsten af granit. I koret er der en figursten over Claus Dyre til Boller, † 1547, og hustru, Johanne Mogensdatter, † 1571.
I våbenhuset udslidt gravsten over Ditlev Fischer, Hvidtstedgård, † 1778.

Tårs Kirke - trævægtavle

Portrætmalerier

Tårs Kirke - maleri Vestligt på skibet nordvæg hænger der et godt portrætmaleri, der vistnok viser Ingeborg Tidemandsdatter, Mogens Juel til Knivholts anden hustru. Det blev opmalet 1752 på Peder Munks bekostning, hvorefter det blev betegnet som Mogens Juels første kone, Ingeborg Tomasdatter Galskyt, der døde 1551.

Klokkestabel og klokke

Af kirkens klokker, der hidtil har hængt i en klokkestabel på kirkegården, er den ene skriftløs, fra slutningen af 1200-tallet, den anden fra 1743. En klokke, anskaffet fra firmaet Taylor, er endnu ikke ophængt.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007