D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bejstrup Kirke

Bejstrup Sogn - Haverslev-Skræm-Bejstrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Bejstrup Kirke

Adresse

Bejstrup Kirke
Bejstrupvej 213
Bejstrup
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er senest hovedrestaureret 1976. Tæt ved kanten af det højereliggende terræn, der strækker sig langs Limfjordens engdrag, ligger Bejstrup Kirke, der i katolsk tid var indviet til Skt. Nikolaus, de søfarendes værnehelgen. Den består af romansk skib og kor, et lidt senere tilføjet vesttårn og et sengotisk våbenhus mod nord. Skib og kor er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Tre oprindelige vinduer i nordsiden, ét i koret og to i skibet, er i brug, den vandret afdækkede norddør ligeså, mens syddøren står som indvendig blænding. Den store korbue med profilerede kragsten er bevaret. I koret er der i senmiddelalderen indbygget en krydshvælving, skibet har fladt bjælkeloft. Tårnet er et interessant stykke romansk arkitektur. Underetagen er opført af granitkvadre på en profileret dobbeltsokkel. På flere kvadre er indhugget kors og andre figurer. Ydermurene prydes af slanke, rundbuede arkadeblændinger, hvis bueslag bæres af flade pilastre med profilerede baser og kapitæler. En søjleportal i vest danner indgang til tårnrummet, der er indrettet som forhal og sat i forbindelse med skibet ved to rundbuede arkader, som bæres af en svær, firkantet pille (Mackeprang. JG. 86 og følgende). På en af kvadrene i denne er indhugget et hagekors. Rummet er overhvælvet med fire flade kuppelhvælvinger, hvis fire gjordbuer bæres af vægpilastre og en midtsøjle af granit. I rummets nordvesthjørne er indbygget en trappe til næste stokværk, hvis oprindelige udseende er ukendt, da tårnets overdel allerede i senmiddelalderen ombyggedes helt i en blanding af kamp og mursten; indtil 1874 havde det sadeltag, og på sydsiden stod årstallet 1797. På grund af brøstfældighed blev hele tårnet nedtaget 1874. Understokværket genopførtes med bibeholdelse af alle oprindelige enkeltheder, mens overdelen fornyedes af røde mursten og fik firsidet pyramidespir (arkitekt H. Paludan). Samtidig ombyggedes våbenhuset, der overvejende er af granitkvadre, som rimeligvis stammer fra tårnets oprindelige overdel. Bygningen står overalt med blank mur, spiret er skifertækt, de øvrige tage teglhængt. En indvendig hovedistandsættelse fandt sted 1940 (arkitekt A. Lind-Madsen og maler J. Th. Madsen).

Klokkerne

Klokke fra 1640, sikkert af Franciscus Voillardi i Viborg.

Altertavlen

Altertavlen er en protestantisk fløjtavle fra slutningen af 1500-tallet; i midtfeltet et maleri (krusifiksgruppe) fra 1770, det år, hvor tavlen fik sin nu genfremdragne staffering, som bekostedes af fru Sophia von Eyndten, enke efter gehejmeråd H Fr Levetzau til Oksholm og Ålegård.

Alterbord og alterdug

Det murede alterbord omgives af et fyrretræspanel.

Alterstager

Alterstager af sengotisk type.

Kalk og disk

Kalken er skænket 1748 af generalløjtnantinde Levetzau, født Brockdorff.

Prædikestol

Prædikestol fra 1584 med præsten hr Thormis Pedersøns navn.

Døbefont

Romansk granitdøbefont af vestjysk type.

Dåbsfad

Dåbsfadet har årstallet 1689.

Stolestader

Stolestaderne er fornyet 1940.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Lysekroner

Nyere lysekroner.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1976 med 4 stemmer. Tidligere var et harmonium, der havde plads i skibets nordvesthjørne.

Ligsten

Gravsten 1) med utydelig indskrift, Domina Elizabet… og vistnok årstallet 1379.

Mindetavler

Mindetavle over præsten Laurids Jensen, † 1645.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården nord for tårnet; 2) over Niels Nielsen, død på Tanderupgård 1622, granitsten ved tårnets nordre side. Adskillige ældre kirkegårdsmonumenter, blandt andet støbejersnkors, er samlet østligt på kirkegården. Et gravtræ over Mariane Christensdatter Borgaard, † 1822, samt et barnegravtræ er nu i Ålborg Stiftsmuseum.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007