D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skræm Kirke

Skræm Sogn - Haverslev-Skræm-Bejstrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Skræm Kirke

Adresse

Skræm Kirke
Skræmvej 145
Skræm
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er senest restaureret i 1968. Den højt og frit beliggende kirke består af romansk skib og kor med apsis, sengotisk vesttårn med ny overdel samt et nyere våbenhus i nord. Den romansk kirke er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. kvadermurværket er stærkt omsat, og skibets mure er skalmuret med små, gule sten foroven. Af de nær vestgavlen placerede døre er den søndre tilmuret, og norddøren, med vandret afdækning, er udvidet. Korets romanske nordvindue står som blænding, mens tre vinduesoverliggere er indmuret lavt i tårnets nordside.

Restaureringer

En restaurering af kirkens indre (arkitekt Foged, maler J. Th. Madsen) fandt sted 1942-44.

Tårnet

Af et middelalderlige tårn er kun underrummet bevaret. Dets øvre partier blev omkring 1840 nedrevet i højde med skibet, hvorpå dettes tag forlængedes hen over den tilbagestående del, over hvilken der 1870 opførtes et lille klokkehus af træ, som atter 1949 afløstes af den nuværende tårnoverdel af gule mursten (arkitekt J. Foged).

Klokkerne

En klokke, bekostet af Niels Borregaard i Hauversløv 1805, er omstøbt 1906.

Kirken indvendig

Den runde korbue har rigt profilerede kragbånd, bl.a. med tovsnoninger, apsisbuens kragsten er skråkantede. Kor og skib har bjælkeloft. En rundbuet åbning, der nu er lukket med en bræddevæg, forbinder skibet med tårnets hvælvede underetage.

Altertavlen

Altertavlen er ifølge en indskrift på fodstykket bekostet 1679 af Thomas Pedersen i ålegård og hustru Maren Hansdatter; tavlens tre malerier, Nadveren, Kristus og Skt Peder, er 1944 fremdraget under nyere overmalinger.

Alterbord og alterdug

Under restaureringen 1942-44 blev den gamle alterbordsplade af granit med to relikviegemmer, der lå som trinsten under korbuen, anbragt som dække over et lille kvaderstens”alter” i apsis. Det egentlige alterbord er et fyrretræspanel med udskæringer fra tiden henimod 1600.

Alterstager

Alterstagerne er skænket af ovennævnte Th. Pedersen 1667.

Kalk og disk

Kalken er 1704 forbedret af Otto Marsvin og fru Lene Marie Hovenbech.

Alterskranke

Alterskranken er bekostet af Jacob Baltzarsøn på ålegård, hvis enke, Karen Lauridsdatter, lod den staffere 1716.

Prædikestol og himmel

Prædikestol og himmel i empirestil fra begyndelsen af 1800-tallet.

Døbefont

Romansk granitdøbefont.

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med Bebudelsen.

Stolestader

Stolestader fra samme tid, men en del ombygget.

Siddepladser

Kirken har 90 siddepladser.

Lysekroner

Nyere messinglysekroner.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1978 med 4 stemmer.

Ligsten

En ligsten af granit med initialer og årstallet 1769 er opstillet ved våbenhusets østmur.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007