D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lerup Kirke

Lerup Sogn - Lerup-Tranum Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Lerup Kirke

Adresse

Lerup Kirke
Fosdalvej 34
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Den ensomt beliggende kirke, som næsten forsvinder i de klitplantager, der i det sidste halve århundrede er opvokset på de tidligere hede- og klitarealer, var i den katolske tid viet Vor Frue, og stedet havde stor betydning som skueplads for de store markeder, der afholdtes her. Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk tårn i vest og våbenhus af ny dato ved skibets sydside. De romanske bygningsdele er opført af veltilhugne granitkvadre på en skråkantsokkel, og syddøren er bevaret i brug. Den er retkantet afsluttet ligesom den tilmurede norddør, der udvendig spores under et nyere vindue. Korets to romanske rundbuevinduer er endnu i brug, et i hver flankemur, og en monolitoverligger er indmuret i skibets nordmur, hvis to nuværende vinduer har cementindfatning. Indvendig er den runde korbue med skråkantede kragsten noget udvidet, hvilket blandt andet fremgår af at stenene i stikket er hugget for en smallere bue.
I sydvæggen ses et falset spidsbuevindue tilmuret, og mod nord er der et tilsvarende i mellemstokværket.
Kirkens murværk står ukalket med undtagelse af tårnets kalkede overdel, og tagværkerne er tækket med røde tagsten.

Tårnet

Tårnet er opført i sengotisk tid af genanvendt kvadermateriale fra skibets vestgavl og munkesten samt ikke ubetydelige mængder kampesten. Dets underrum har haft en hvælving, der senere er fjernet, og den spidsbuede tårnbue mod skibet er lukket af en bindingsværksvæg.
Hele tårnets overdel, der har glatte gavle i øst-vest, er i vid udstrækning ommuret.

Klokkerne

Klokken er fra anden halvdel af 1400-tallet, uden indskrift, men med bomærker og støbemærker for støberen ”PLP”.

Hvælvinger

Medens skibets vestende endnu har fladt bjælkeloft, er der i koret og skibets østende i sengotisk tid indbygget ottoribbede hvælvinger.

Kalkmalerier

På skibets hvælving er der en kalkmalet dekoration fra første halvdel af 1500-tallet med adelsvåben - Friis, Gøye og Banner - omgivet af rankeværk.

Altertavlen

Altertavlen er et nydeligt billedskærerarbejde i barok fra anden halvdel af 1600-tallet. Den er senere stafferet på bekostning af Hans Rudolph Grabow, Bratskov (død 1767) og hustru, øllegaard Rantzau, hvis våben ses på topstykket.

Alterbord og alterdug

Det kvadermurede alterbord dækkes af fyrretræspaneler. En kvader med helgengrav, som nu sidder indmuret i tårnets vestside, stammer sikkert fra det romanske alterbord.

Alterstager

Stagerne er af sengotisk type fra 1500-tallet og hviler på løveformede fødder.

Kalk og disk

Alterkalken er fra 1600.

Prædikestol

Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1700-tallet.

Døbefont

Den romanske granitfont har primitive, indristede figurer, hvis tydning er udsikker.

Dåbsfad

Dåbsfadet er af sydtysk fabrikat fra omkring 1575.

Stolestader

Stolestaderne, der er ganske tarvelige og fra slutningen af 1800-tallet, står med egetræsmaling.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er fra 1964 med ? stemmer.

Ligsten

En gravsten over præsten Joh. Hornemann, † 1697, er indmuret i korets nordvæg.

Kirketjenere

(1999) Maja Jacobsen (-)

Kirkesangere

(1999) Poul Chr Thomsen (-)

Organister

(1999) vakant

Gravere

(1999) Maja Jacobsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007