D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hørmested Kirke

Hørmested Sogn - Lendum-Hørmested Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Hørmested Kirke

Adresse

Hørmested Kirke
Hørmestedvej 292
Hørmested
9870 Sindal

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Sydligt i landsbyen på en lille delvis bevokset højning ligger Hørmested Kirke, der består af romansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse og våbenhus, tidligere gravkapel fra 1703, mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantet sokkel. Den smalle, retkantede norddør er endnu i brug, og syddøren, som er tilmuret, spores tydeligt både ind- og udvendig. Af de oprindelige vinduer er der kun bevaret et enkelt, nemlig i korets nordmur, men til gengæld er dets overligger ret usædvanlig, idet den har indhugne figurer, nogle kors og en hest. Vistnok i sengotisk tid - en nærmere datering er vanskelig - blev skibet forlænget et stykke mod vest. Byggematerialet er dels genanvendte kvadre fra den gamle vestgavl, dels munkesten. Vestforlængelsen har en kamtak-gavl, men ingen blændinger.

Våbenhuset

Våbenhuset er oprindelig bygget 1703 af Eiler Eilersen Holm som gravkapel for Høgholts ejere. Det har indvendig en høj krydshvælving. Ved midten af 1800-tallet nedrev man et dødvåbenhus af ukendt alder, der stod ved skibets vestende, og indrettede gravkapellet som våbenhus. Fra samme tid som dette byggearbejde er vistnok også korets gavlspids, der er fornyet med små mursten.

Altertavlen

På det murede alterbord står altertavlen, der er dateret med det malede årstal 1591. Den er en ret enkel opbygning i højrenæssance med to søjler, sidevinger og topstykke med trekantgavl, bekostet af fru Karen Banner, Høgholt. Det oprindelige maleri, Kristus på korset mellem Maria og Johannes, svarende til det i Mosbjerg Kirke, og et fodstykke med nadvermaleri og malet årstal 1591 er 1962 genindsat i altertavlen, da det tidligere, Kristus i Emanus fra 1899 af Anker Lund, blev ophængt i kirken.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret.

Kalk og disk

Alterkalken er skænket 1721 af Jesper Jespersen, Høgholt, og hustru med begges våben.

Alterskranke

Alterskranken er et rigt udformet smedejernsarbejde med våben af Jesper Jespersen, Høgholt, og hustru fra 1736.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1592 er et ganske smukt snedkerarbejde med samtidig lydhimmel. Den svarer ret nøje til prædikestolen i Mosbjerg Kirke. Et malet årstal, 1698, hentyder enten til en staffering eller til opsætningen af den endnu bevarede opgang med udsavede balustre og blomstermalerier.

Døbefont

Den romanske granitfont er ganske enkel.

Stolestader

Et herskabspulpitur i skibets vestende, båret af doriske træsøjler og foroven med små snosøjler, formentlig fra begyndelsen af 1700-tallet, er nu indrettet som orgelpulpitur. I skibets loft hænger to malmkroner, den ene fra 1736, den anden fra 1934, samt en skibsmodel fra 1936. Klokken, der hænger i en klokkestabel på kirkegården, er støbt 1776 af M. C. Troschell, København (Aarb Vends 1936. 351).
På nordvæggen er ophængt en kisteplade fra Høgholts kapel over Sicilia de Jespersøn, † 1718 på Høgholt.

Siddepladser

Kirken har 160 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et ?.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007