D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Byrum Kirke

Byrum Sogn - Byrum-Hals Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Byrum Kirke

Adresse

Byrum Kirke
Byrum Hovedgade 46
Byrum
9940 Læsø

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Den anselige kirke, Kattegat-Øens største, er ca. 35 meter lang og består af et gotisk langhus med tresidet østafslutning, tårn mod vest samt sakristi og våbenhus mod nord. Hele bygningen er opført af gule munkesten på en syld af kampesten, men betydelige partier mod syd og øst er skalmuret med små mursten, og syldens oprindelige karakter er tilsløret ved en istandsættelse 1956. Langhusets fire vestlige fag udgør kirkens ældste parti, men en datering heraf er vanskelig; det tilhører muligvis overgangsstilen (midten af 1200-tallet), men kan være yngre. Den bevarede norddør er udvendig rundbuet i spidsbuet spejl, indvendig vandret afdækket. Syddøren er tilmuret. To små spidsbuede nordvinduer er tilmurede. østforlængelsen, med store spidsbuede vinduer (nu blændede) og udvendig stræbepiller (delvis fornyede), er tilføjet i sengotisk tid.
Kirken er i det ydre rødkalket med hvide blændinger med mere, tagene er teglhængte.

Restaureringer

En hovedistandsættelse har fundet sted 1956-59 (arkitekt C. L. Justesen); ved en herunder foretagen undersøgelse af gulvets fyldlag fandtes i alt 273 mønter, hvoraf de ældste er slået for Valdemar II og Christopher I.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn, med blændingsprydede kamtakgavle mod nord og syd, har hvælvet underrum, som ved en spidsbue er sat i forbindelse med skibet. Fra tårnrummet giver en lille, fladbuet dør adgang til en snoet trappe, som delvis er indbygget i en stor stræbepille på vestsiden.

Klokkerne

Den ene klokke er 1766 omstøbt af Caspar Kønig i Viborg, den anden i 1822 af P. Mejlstrup i Randers. Sidstnævnte klokke skal være kommet fra den nedbrudte Hals Kirke.

Våbenhuset

Våbenhus er en senmiddelalderlig tilføjelse med blændingsgavl og hvælvet indre.

Sakristi

Sakristiet er en senmiddelalderlig tilføjelse med blændingsgavl og hvælvet indre. I sakristiet står et sengotisk skab, og et vægskab med malet årstal 1734 er indmuret i korets nordside. I døråbningerne til sakristi og våbenhus sidder smukke, gamle dørfløje.

Hvælvinger

Langhuset er overdækket med seks krydshvælvinger og en tredelt hvælving i korpolygonen; østforlængelsens hvælv har profilerede, de øvrige retkantede ribber.

Kalkmalerier

I kirken er der fundet overhvidtede kalkmalerier, blandt andet Skt. Christoforus, Skt. Erasmus og Skt. Jørgen og dragen.

Altertavlen

På alterbordet står en trefløjet gotisk altertavle fra omkring 1450 med Maria himmelkroning i midten og to rækker mindre figurer, øverst helgener, nederst apostle. Oven på tavlen er anbragt et sengotisk krucifiks fra omkring 1525. årstallet 1735 og Christian Vis navnetræk angiver en restaurering af tavlen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet har muret renæssancepanel.

Alterbibel

På alteret Frederik IIs bibel med Mette Hardenbergs navn, 1600.

Alterskab

Et lille gotisk alterskab med en smuk Sankt Barbara-figur stammer fra et sidealter. Derimod synes en stor, groft skåret Sankt Laurentius at være efterreformatorisk, snarest fra omkring 1700.

Antependium

Moderne antependium.

Døbefont

Romansk granitdøbefont.

Dåbsfad

Et smukt dåbsfad fra 1684, skænket af tolder og landfoged Niels Henrichsen og hustru (sammenlign nedenfor).

Stolestader

Stolestaderne har glatte gavle og enkle fyldningsdøre; de øverste stole er fra gammel tid forbeholdt degnen og birkedommeren. En stol, som tidligere var bestemt for kirkegangskoner, står nu i tårnrummet, hvor også et orgel er opstillet.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Lysekroner

I kirken hænger 4 lysekroner, den ene skænket 1748 af fire navngivne ægtepar, den anden 1767 af Hautorn Larsen til minde om hans to hustruer, den tredje 1783 af Claus Olesen Gay og hustru, den fjerde skriftløs. Om befolkningens tilknytning til søen minder nogle skibsmodeller og -billeder samt et ”sladrekompas”, skænket 1876 af lægdsmand Morten Erland Mortensen.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1998 med 14 stemmer.

Begravelser i kirken

1893 fandtes under gulvet flere murede begravelser, blandt andet for landfogederne Berndt Fallenkamp og Niels Henrichsen. Ved gulvets seneste omlægning 1959 fandtes kirken usædvanlig rig på begravelser; særligt påfaldende er, at der i nordsiden i ringe dybde var nedsat henved 80 barnekister fra 1600- og 1700-tallene. Størsteparten af disse er nu overflyttet til en muret grav i korets sydside (vistnok den, som har tilhørt ovennævnte Berndt Fallenkamp).

Epitafier

Stort udskåret epitafium over skipper Christen Melchiorsen Cortsøn og to hustruer, udført 1758 af Lars Bjørnsen.

Ligsten

Efter en omlægning af kirkegulvet i slutningen af 1800-tallet bortsolgtes en del gravsten, andre befinder sig nu på kirkegården, således en over skipper Søren Pedersen Hillet, † 1778, og en over Peder Bjørnsen, † 1640. En sten over degnen Laurs Christensen, † 1694, og hustru er nu i præstegårdshaven.

Mindetavler

En mindetavle over Søren Jensen Cortsen, † 1708, er opsat 1724.

Kirketjenere

(1999) Peter Hansen (-)

Kirkesangere

(1999) Lisbeth G Waantz (-)

Organister

(1999) Jenny Husted (-)

Gravere

(1999) Peter Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007