D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Åsted Kirke

Åsted Sogn - Åsted-Skærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Åsted Kirke

Adresse

Åsted Kirke
Lendumvej 63
Åsted
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca 1200. Den anselige hvidkalkede og teglhængte kirke, der i sin nuværende skikkelse er stærkt præget af tilbygninger fra forskellig tid, var i den katolske tid indivet til Skt Nicolaus. Den består af senromansk kor og skib med sengotiske tilføjelser tårn mod vest og våbenhus mod nord og ved korets nordside et kapel fra 1696. den romanske bygning er en af Vendsyssels senromanske teglstenskirker, formodentlig fra første fjerdedel af 1200-tallet, men på grund af murenes omsætning og udbedring har den kun i ringe grad bevaret denne gruppes særegenheder. Kun bag kapellet spores på korets nordside de karakteristiske lisener og rundbuefriser. Det oprindelige murværk af munkesten er rejst over en granitsokkel, men af oprindelige enkeltheder ses foruden de omtalte rester af lisenprydelsen kun korets genåbnede østvindue og skibets norddør.

Restaureringer

Bygningen gennemgik sammen med inventaret 1953-54 en omhyggelig hovedistandsættelse ved arkitekt, kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn.
Ved hovedistandsættelsen blev der på korbuen fremdraget rester af en kalkmalet dekoration fra renæssancetiden.

Tårnet

Tårnet har glatte gavle i øst-vest, og dets ydre murværk er næsten overalt skalmuret 1868 med et usædvanlig stort antal jernankre, hvoriblandt der på østsiden er initialerne M. D.

Klokkerne

Klokken er omstøbt 1844 af V. Gamél, Frederiksværk, på bekostning af C. Rosborg, Knivholt.

Våbenhuset

En sengotisk tilbygning er også det pyntelige våbenhus, hvis spidsbuede yderdør er placeret lidt forrykket mod vest under kamtakgavlens syv spidsbuede højblændinger. Det har indvendig ansatser til et vistnok aldrig bygget hvælv, og det østvindue flankeres af runde huller, hvori der sidder rester af menneskekranier.

Kapeller

Ved korets nordside blev der 1695 af Otto Arenfelt opført et hvælvet gravkapel med svungen barokgavl. Hans initialer og årstallet står med jerncifre på gavlen.

Kirken indvendig

I det indre har skibet et fornyet bjælkeloft; korbuen står bevaret med murstensprofiler på kragbåndene, og ved dens sider er der små alternicher.

Hvælvinger

I sengotisk tid blev der i koret indbygget et stjernehvælv, og ved samme tid tilføjedes i vest det kraftige tårn, hvis underrum med bjælkeloft står i forbindelse med skibet ved en spidsbue.

Altertavlen

Alterbordet bærer en altertavle i højrenæssance fra omkring 1600 af baldakintype med fritstående korintiske prydbæltesøjler, der korresponderer med tilsvarende halvsøjler fra omkring 1700. Topstykket flankeres af fritstående figurer af Peter og Johannes.

Alterbord og alterdug

Alterbordet, der er nymuret, men har gammel plade, tidligere henlagt som tærskelsten, dækkes af panelværk i renæssance med portalfelter.

Kalk og disk

En oblatæske fra 1703 med våben og initialer for Otto Arenfelt og hans to hustruer Agathe Kirstine Bech og Johanne Below, er i nyere tid forsvundet fra kirken.

Prædikestol

Prædikestolen er et nyere snedkerarbejde, vist fra slutningen af 1800-tallet.

Døbefont

Romansk granitfont med dobbelt tovsnoning om kummens munding, men ellers ganske enkel.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Krusifikser

På skibets nordvæg hænger et stort sengotisk korbuekrusifiks med malede evangelistsymboler på korstræets ender.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1954 med 6 stemmer.

Ligsten

I våbenhuset er der en gravsten over præsten Anders Pedersen Vraa og hustru.

Gravkapeller

Gravkapellet, der oprindelig stod i forbindelse med koret ved en bue, der blev tilmuret 1865, da man indrettede det som ligkapel, rummede ligene af Niels Arenfelt, † 1669, hans søn Otte, sønnesønnen Hans og andre medlemmer af slægten. Kisterne blev 1865 nedgravet på kirkegården, hvor der rejstes en obelisk over graven.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er der endvidere monumenter over præsterne S. Bloch, † 1800, og S. Høst, † 1835.

Kirketjenere

(1999) Kim Rasmussen (-)

Organister

(1999) Krista Pedersen (-)

Gravere

(1999) Kim Rasmussen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007