D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mosbjerg Kirke

Mosbjerg Sogn - Tolne-Mosbjerg Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Mosbjerg Kirke

Adresse

Mosbjerg Kirke
Pletvej 1
Mosbjerg
9870 Sindal

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er romansk. Den beskedne, men i al sin enkelhed smukke, blytækte granitkvaderkirke, hvis kirkegård er indhegnet af velbevarede, høj kampestensdiger, består af kor og skib. Skibet ser ud til på et tidligt tidspunkt at have fået en udvidelse mod vest, muligvis bestemt til at rumme en forhal eller måske bære et tårn. Ved skibets sydside er der et vistnok sengotisk våbenhus med blændingsprydet gavl. Den romanske bygning er bygget af granitkvadre på en skråkantprofileret sokkel. Af de oprindelige enkeltheder ses endnu den rektangulære norddør, der indvendig sidder under et halvrundt tympanonfelt med korstegn, hvilende på en nyere overligger fra 1898. Indvendig ses et par tilmurede rundbuevinduer, og nogle vinduesoverliggere fra kirken er nu i Vendsyssels historiske Museum i Hjørring. Hele vestgavlen på skibet er i nyere tid ommuret med kamtakker. I det indre har skibet fladt bjælkeloft, medens koret bag den bevarede romanske korbue har et sikkert sengotisk krydshvælv.

Klokkerne

Klokken, der er støbt 1729 af Laurentz Strahlborn i Lybæk (Aarb Vends 1936. 350), er ophængt i en klokkestabel øst for kirken.

Runeindskrifter

På korvæggen blev der under istandsættelsen 1954 (arkitekt Leopold Teschl) fremdraget en runeindskrift ”Kandelabru…” (”Lysestagerne…”).

Altertavlen

På alterbordet står en ganske enkel altertavle i renæssance fra omkring 1600 med samtidig maleri af Kristus på korset mellem Maria og Johannes. Maleriet har tidligere været erstattet med et nyere, ”Kristus vandrer på søen”, kopieret af Oscar Matthiesen 1886 efter den russiske maler, F. Bronnikov’syd billede i Aleksandr Nevskij-kirken i København.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er det oprindelige, muret af granitkvadre.

Kalk og disk

Kalken er fra sengotisk tid, vel begyndelsen af 1500-tallet, men har senere fået nyt bæger.

Alterskranke

Kirken fik ny alterskranke i forbindelse med hovedistandsættelsen 1953-1954.

Prædikestol

Prædikestolen har kanalerede dobbeltsøjler på hjørnerne og portalfelter med malerier af evangelisterne. Den bærer præsten Niels Jensens navn og årstallet 1599 i udskæring, og om stafferingen taler det malede årstal 1608.

Lydhimmel

Den brede lydhimmel over prædikestolen har samme præstenavn og årstallet 1600.

Prædikestolsopgang

Prædikestolen fik ny opgang 1954.

Døbefont

Granitfonten er fra romansk tid, men frembyder ikke særlig interesse.

Stolestader

Kirken fik nyt stoleværk 1954.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Krohn orgel fra 1978 med 6 stemmer.

Gravminder i kirken

På skibets nordvæg hænger der en marmortavle over Maren Severin, † 1809, enke efter Chr. F. Rosen og Chr. B. Schmidt, begge til Eskær. Desuden er der en mindetavle af træ over fuldmægtig på Eskær, Laurits Bartholin Schmidts redning fra havsnød 1777, i hvilken anledning han bekostede to pengeblokke, hvoraf den ene endnu er bevaret i kirken.

Kirketjenere

(1999) Jørgen Baun (-)

Organister

(1999) Kirsten Gaardbo (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007