D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hune Kirke

Hune Sogn - Hune Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Pandrup Kommune - Nordjyllands Amt

Hune Kirke

Adresse

Hune Kirke
Kirkevej 9 A
Hune
9492 Blokhus

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. I den nordlige del af Hune by, ud mod klitlandskabet ligger kirken, der i middelalderen var indviet til Vor Frue. Den består af romansk apsis, kor og skib med to sengotiske tilføjelser et tårn ved skibets vestende og et våbenhus ud for syddøren. Den oprindelige del af bygningen, apsis, kor og skib, er opført af granitkvadre på en sokkel med skråkant, idet der dog på apsis er en dobbeltsokkel, hvis øverste led er profileret. Den retkantede dør mod nord er tilmuret senere end 1642, og syddøren benyttes endnu. På nordsiden af kor og skib ses der spor af de oprindelige rundbuevinduer, og i korets nordvæg er der en lille, lavtsiddende, nu tilmuret åbning, måske et af de såkaldte spedalskhedsvinduer, gennem hvilke de syge uden at udsætte menigheden for smitte kunne overvære messen.

Restaureringer

Kirken blev sidst istandsat 1937 ved arkitekt C. V. Heilesen. En senere restaurering blev foretaget i 1973.

Tårnet

I sengotisk tid opførtes tårnet i samme bredde som skibet. Dets krydshvælvede underrum har åbnet sig mod skibet ved en spids tårnbue, der imidlertid nu er tilmuret, således at tårnrummet fungerer som ligkapel. Et trappehus på vestsiden fører op til mellemstokværket. Tårnets overdel, der har glatte gavle mod øst-vest, er stækt skalmuret, og sandsynligheden taler for at det har været højere end nu. Det ret anselige tårnrum har hvælving, hvilket ikke er sædvanligt nord for Limfjorden.

Klokkerne

Klokken, der er uden indskrift, kan efter sin form henføres til sengotisk tid.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde, romanske korbue.

Hvælvinger

I sengotisk tid blev der i koret indbygget ét, i skibet tre almindelige krydshvælv, medens apsis, der sikkert efter sædvane har haft halvkuppel, blev udstyret med et treribbet hvælv og afskilret fra koret som sakristi.

Altertavlen

Altertavlen er meget enkel og stammer fra omkring 1850 med maleri fra 1905, signeret Vige.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret af granitkvadre

Alterstager

Stagerne er af sengotisk form, antagelig fra midten af 1500-tallet.

Kalk og disk

Kalk og disk stammer fra 1600-tallet og en oblatæske af sølv er skænket 1760 af Jens Gleerup, Lundergård.

Prædikestol

Prædikestolen, der er meget enkel, fra slutningen af 1700-tallet, er gråmalet.

Døbefont

Den romanske font prydes på kummen af en tovstav.

Siddepladser

Kirken har 170 siddepladser.

Figurer

En smuk, men medtaget sengotisk Maria-figur er opstillet i kirken, og en ligeledes sjældent smuk krusifiksfigur er deponeret i Vendsyssels historiske Museum.

Orgel

Kirkens orgel er et Husted orgel fra 1981 med 13 stemmer.

Runesten

I tårnrummet er anbragt en runesten fra vikingetiden, hvis indskrift i oversættelse lyder ”Hove, Thorkild og Thorbjørn satte deres fader Runulf den rådsnilde sten”.

Epitafier

I koret er der opsat et marmorepitafium over præsten Hans Winde og hans hustru, begge † 1741. Gravmindet er opsat af Laurids Winde † 1772. Under dette epitafium sidder der en egetræsplade med mindeskrift, opsat 1774 af degnene Christen og Jens Winde.

Ligsten

En romansk gravsten med indhugget kors er indsat i våbenhusets mur, og en anden ligger på kirkegården syd for skibet.
I koret er der en gravsten over skudehandleren Svend Bondrup, † 1789, og hans hustru.

Kirketjenere

(1999) Arne Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Lisbet Nymark Sørensen (-)

Kirkesangere

(1999) Else Jensen (-)

Organister

(1999) Kirsten Lodberg Jacobsen (-)

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er begravet handelsmanden Jens Carl Klitgaard, † 1877, hans sønnesøn, historikeren, postmester Carl Klitgaard, † 1957, og forfatteren Thomas Olesen Løkken, † 1955.

Gravere

(1999) Arne Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007