D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vrå Kirke

Vrå Sogn - Vrå-Em Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Vrå Kirke

Adresse

Vrå Kirke
Østergade 20
9760 Vrå

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.folkekirken.dk/stifter/aalborg/bronderslev/vraa-em/index.htm

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200. Den smukke og anselige kirke er kendt for sine interessante kalkmalerier, der er af stor kunst- og kulturhistorisk betydning. Den består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger - et kraftigt sengotisk tårn mod vest og et våbenhus mod nord. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre over en hukantsokkel. Den retkantede norddør er bevaret i brug, mens syddøren er forsvundet ved omsætning af murværket. I våbenhusets østmur sidder der et par søjlestumper, der kan antages at stamme fra den forsvundne syddør. Et enkelt romansk rundbuevindue ses tilmuret, og i en meget stor kvader på skibets nordside ses et stenhuggerfelt, en fordybet trekant. Ellers er de oprindelige enkeltheder forsvundet, bortset fra vinduesoverliggere, der ligger løst på kirkegården.

Tårnet

Det kraftige, sengotiske vesttårn er forneden af genanvendte kvadre, men i øvrigt af munkesten. Dets krydshvælvede underrum står i forbindelse med skibet ved en spids tårnbue, og opgangen til mellemstokværket er ad et trappehus ved nordvesthjørnet. Det øverste af tårnets overdel er stæmt ommuret, bl.a. 1760 (jerncifre), men det har dog på vestgavlen bevaret sin ret enkle blændingsdekoration.

Klokkerne

Klokken, der indtil 1836 var ophængt i en klokkestabel på kirkegården, er støbt (vistnok på ”Klokhøj”) i midten af 1400-tallet med en meget utydelig minuskelindskrift.

Våbenhuset

Våbenhuset er overvejende af munkesten, til dels på granitsokkel. Det er sandsynligvis fra sengotisk tid, men meget ommuret i tidens løb.

Hvælvinger

Skibet har bjælkeloft, men i koret er der i sengotisk tid indbygget et krydshvælv.

Kalkmalerier

I korets hvælving og på skibets nordvæg er der yderst interessante kalkmalerier fra omkring 1500, istandsat 1904 af Eigil Rothe. På skibets nordvæg er der store cirkelfelter med scener fra Kristi død og opstandelse, malet efter forlæg fra ”Biblia pauperorum”, på korhvælvet blandt andet Dommedag samt en ejendommelig dødsscene, hvor den utro enke er i færd med at dele boet med sin galan, ganske svarende til samme scene i Sæby Kirke og sikkert af samme maler.

Altertavlen

Altertavlen, der står på alterbordet, består af rammeværk fra 1670, hvori der er indsat et usædvanligt godt og smukt sengotisk relief fra slutningen af 1400-tallet, Kristi gravlæggelse. Tavlen er stafferet 1722 af M. C. Thrane og sammen med epitafierne restaureret 1932 ved Nationalmuseet.

Alterudsmykning

På alteret står der en kopi af et lille, sikkert romansk, guldkors, der er fundet i alterbordet. Originalen er i Nationalmuseet.

Alterbord og alterdug

Romansk kvadermuret alterbord.

Prædikestol

Prædikestolen er et snedkerarbejde i renæssance fra 1618 med våben for Mikkel Nielsen Tornekrans og Ide Bjørnsdatter.

Døbefont

Enkel romansk granitfont.

Siddepladser

Kirken har 300 siddepladser.

Krusifikser

Sengotisk korbuekrusifiks.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1988 med 15 stemmer.

Epitafier

På skibets sydvæg er der ophængt et epitafium over præsten Jørgen Jensen Berg, † 1737, og hans hustru. Sammen med en anden præstefamilie, Rafn, var Bergs gravsat i tårnrummet, hvorfra kisterne i 1900 blev fjernet og nedgravet på kirkegården.

Kirketjenere

(1999) Bjarne Christensen (-)

Kirkesangere

(1999) Knud Vestergaard (-)

Organister

(1999) Marie Louise Clemmensen (-)

Begravelser på kirkegården

På kirkegården ligger politikeren, gårdejer J. Sørensen Saksager.

Kirkegårdsledere

Peter Folmer Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007