D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tise Kirke

Tise Sogn - Vrensted-Tise Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Tise Kirke

Adresse

Tise Kirke
Kirkebakken 61
Tise
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. På en af de bakkeknuder, der dominerende rager op over det vestlige Vendsyssels åbne vidder, ligger Tise Kirke med sit hvide tårn oven ud af granbevoksningen og ses videnom fra alle verdenshjørner. Kirken, der er viet Vor Frue, består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger et forholdsvis lavt tårn mod vest og et våbenhus ved skibets nordside. Den romanske bygning er imidlertid stærkt ombygget i gotisk tid, koret muligvis helt fra grunden. I dets sydmur er der i nyere tid genskabt et rundbuevindue med monolitoverligger, og man finder dér også en billedkvader med fremstilling af en gris og en mand, der står bag ved et større dyr, muligvis en kalv. Denne kvader er indsat således, at hele fremstillingen vender på hovedet. Indvendig i korets undermure er der indsat nogle romanske vinduesoverliggere, formentlig samtidig med at koret blev forlænget mod øst og fik indbygget to krydshvælv af almindelig sengotisk karakter. Ved samme tid har skibet fået sengotiske stjernehvælv, og dørene blev ombygget med munkestensfalse. Syddøren er tilmuret, norddøren stadig i brug.

Tårnet

Tårnet har sandsynligvis fra første færd været højere end det er nu, men noget sikkert om, hvornår nedskæringen er sket, vides ikke.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er sengotisk, har mod sædvane også fået en hvælving ligesom tårnrummet.

Alterudsmykning

Som alterprydelse tjener en moderne krusifiksgruppe holdt i sengotisk stil, medens den ældre altertavle fra 1806 med nadvermaleri, gjort ”efter tegning af Just Klemmensen Engstrup”, er ophængt i tårnrummet.

Alterstager

Alterstagerne af malm er skænket 1588 af Peder Munk og Karen Skeel, for hvem der tidligere var en åben begravelse i koret. De er udført i rig højrenæssance med relieffer af Korsfæstelsen, apostlene etc.

Prædikestol

Kirkens mest bemærkelsesværdige inventarstykke er den meget smukke prædikestol fra omkring 1590, der er en af de få i landet, som endnu på gammel vis er anbragt tværs over korbuen som et lektorium. Den er skænket af Peder Munk og Karen Skeel.

Døbefont

Fonten er et gotlandsk importstykke af kalksten fra 1200-tallet med bægerblade på kummen.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk fra omkring 1575 med Habsburgernes våben.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1971 med 5 stemmer + subbas.

Ligsten

I tårnrummet er der en romansk gravsten af granit med et udhugget sværd.

Kirketjenere

(1999) Erling Andreasen (-)

Kirkesangere

(1999) Andreas Holt Andersen (-)

Organister

(1999) Henrik Høj Madsen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en stabel nordvest for kirken, er støbt 1858 af H. Gamst, København.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er forfatteren Jens Thise, † 1955, begravet.

Gravere

(1999) Erling Andreasen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007