D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jerslev Kirke

Jerslev Sogn - Jerslev-Hellum Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Jerslev Kirke

Adresse

Jerslev Kirke
Borgergade 35
9740 Jerslev J

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen, er senest restaureret 1998/1999. Vestligt i Jerslev by ligger den anselige kirke, der består af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest og våbenhus samt korsarm mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel. Trods betydelig omsætning af murene står dog begge dørene bevaret, syddøren tilmuret, norddøren i brug. Desuden ses et par af de romanske rundbuevinduer.

Tårnet

Det i sin kerne sengotiske tårn er opført af genanvendte granitkvadre og munkesten, men dets murværk er i vid udstrækning skalmuret. Underrummet har en ny krydshvælving, bygget på gamle ansatser, og den runde tårnbue har i nyere tid været delvis lukket med en dobbelt arkade på midterpille, vistnok på grund af en brand i tårnet. Denne lukning er fjernet 1926, da også det nuværende hvælv indsattes.

Klokkerne

Klokken, der er givet af Peder Marqvar Lykke og Birgitte Joahnne Hauch, er støbt 1768 af Henrich Armovitz i Lybæk.

Våbenhuset

Også våbenhuset er uden karakteristiske enkeltheder.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde, noget uregelmæssige korbue med skråkantprofilerede kragsten.
Skibet har bjælkeloft, medens der i koret i 1400-tallet blev indbygget et krydshvælv.
Under istandsættelsesarbejde 1950 blev der på kirkens vægge og i korhvælvet fundet rester af kalkmalerier fra 1400- og 1500-tallet, men de var så ødelagte, at de atter måtte tildækkes.

Sideskibe og korsarme

Korsarmen mod nord er vanskelig at tidsfæste nøjere. Man kan snarest gætte på 1700-tallets midte. Dens rum, der har bjælkeloft, er ved en bred rundbue sat i forbindelse med skibet.

Pulpiturer og trapper

Over indgangsdøren, på skivets nordvæg, hænger der med opgang fra våbenhuset et pulpitur i renæssancestil med malerier i portalfelterne af profeter, apostle, evangelister med mere samt våben for Hans Wolf v. Mühlheim og hans hustru - hun er begravet i kirken.

Altertavlen

Altertavlen står på alterbordet og er et ret enkelt renæssancearbejde fra omkring 1600, antagelig udført af en Ålborg-snedker. Storfeltets maleri med en velsignende Kristus er antagelig fra århundredskiftet. Et sæt altermalerier udført af Johannes Krag 1939 er ophængt i korsarmen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret.

Alterstager

De kraftige malmstager er givet til kirken af Jens Nielsen, der var præst i Ålborg.

Prædikestol

Den smukke udskårne prædikestol i højrenæssance fra begyndelsen af 1600-tallet er istandsat 1927 af Valdemar Andersen.

Døbefont

Ganske enkel granitfont.

Siddepladser

Kirken har 300 siddepladser.

Krusifikser

Et godt korbuekrusifiks fra midten af 1200-tallet er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1974 med 9 stemmer.

Gravminder i kirken

I eller ved kirken er den lærde bonde Peder Larsen, Dyrskjøt, † 1707, begravet.

Ligsten

I koret er der en gravsten over sognepræsten Jacob Holm, † 1717, og hans hustru, og på kirkegården er der sten over degnen Marcus Chr. Zeuthen, † 1723, og over provst J. A. Sørensen, † 1900.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007