D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Serritslev Kirke

Serritslev Sogn - Brønderslev-Serritslev Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Serritslev Kirke

Adresse

Serritslev Kirke
Syrenvej 38
Serritslev
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen, senest restaureret 1999. Umiddelbart ved hovedlandevejen Ålborg-Hjørring og tæt ved en imponerende oldtidshøj, der bærer klokkestabelen, ligger Serreslev beskedne, kullede kirke. Det romanske kor og skibet er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og det gamle murværk, der flere steder er sat noget uregelmæssigt, hælder en del. Der er ikke bevaret mange af de oprindelig enkeltheder - blot et par vinduer i korets og skibets mure mod nord, som i ny tid er genåbnet efter at have været muret til.

Våbenhuset

Våbenhuset foran norddøren er bygget af røde munkesten og ser ud til at være fra reformationstiden, men savner nærmere daterende enkeltheder.

Kirken indvendig

Indvendig har kirken bjælkelofter, som er fornyet for ret få år siden.

Altertavlen

Altertavlen er sammensat af sengotiske figurer i et nyt, trefløjet skab fra 1959. Disse figurer var tidligere anbragt over en altertavle, der som midterbillede havde en ældre kopi efter Rubensí Korsfæstelsen, som nu er ophængt i kirken.

Prædikestol

Prædikestolen er et pænt snedkerarbejde i renæssance; den har særlig interesse, fordi den mod sædvane fortæller, hvem den mester er, som har udført den, nemlig Olue Lavrison i Stode, 1626.

Prædikestolshimmel

Prædikestolens himmel er ligeledes fra 1626.

Døbefont

Den enkle granitfont er fra kirkens opførelsestid, altså romansk.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Krusifikser

Korbuekrusifikset på skibets nordvæg er sammensat af to forskellige Korstræet, der er meget smukt udført, stammer fra 1200-tallet, medens selve figuren er ca. 250 År yngre, fra sengotisk tid.

Orgel

Kirkens orgel er af ukendt oprindelse fra 1956 med 5 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Jørn Jakobsen (-)

Kirkesangere

(1999) Ine Bech Hansen (-)

Organister

(1999) Else Højgaard Smidt (-)

Organister

(1999) Marie Louise Clemmensen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en klokkestabel af jern på en stor, fredlyst oldtidshøj østligt på kirkegården, er støbt i Brønderslev 1934. Den tidligere klokke, der er fra romansk tid og uden indskrift, er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er den kendte grundtvigske forfatter og lægprædikant Ludvig Bøgeskov, † 1617, begravet.

Gravere

(1999) Jørn Jakobsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007