D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nørresundby Kirke

Nørresundby Sogn - Nørresundby Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Nørresundby Kirke

Adresse

Nørresundby Kirke
Skt Peders Gade 36
9400 Nørresundby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.nrsundbykirke.dk

Kirkebygningen

Kirken er opført 1140-1160 og er vistnok viet til Sankt Peter, ligger ved Nørregade. Den består af skib og kor med tilbygget sakristi, tårn mod vest og to korsfløje mod syd og nord, til hvilken sidste der er føjet en skriftestolsbygning. Af gamle bestanddele er nu kun koret og tårnet tilbage; hele midterpartiet med de store korsfløje er fra ny tid. Oprindelig har kirken, der første gang nævnes 1219, kun bestået af skib og kor, muligvis med apsis, opført i romansk tid af hugne granitkvadre. På korets nordside findes et lille, nu tilmuret, romansk vindue, og i det indre er korbuen bevaret med profilerede kragbånd.
Kirken led hårdt under svenskekrigene i 1600-tallet og blev gentagne gange istandsat. 1680 opførtes mod nord en anselig sidefløj, og 1764 lod præsten Knud Christensen Schott sakristiet føje til koret, overvejende opført af hugne granitkvadre. Kirken er i tidens løb undergået store ombygninger. Således er store partier af kormuren omsat fra grunden; på tårnets sydside henviser årstallet 1832 i murankre til en skalmuring; 1887-88 foretoges en omfattende restaurering, hvorved der blandt andet indlagdes nyt bjælkeloft i skibet. Endelig foretoges 1897-98 under ledelse af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann en stor ombygning for at skaffe mere plads. Hele det gamle skib med våbenhus og sidefløj forsvandt; det nye skib, der ligesom dets forgænger fik bjælkeloft, blev gjort 7,5 meter bredere, og de anselige korsfløje, hver med tre kamtakkede, sammenbyggede gavle, opførtes; i korsfløjene, der åbner sig ind til skibet med tre rundbuer, opsattes store pulpiturer; samtidig opførtes ved nordre korsfløj en tresidet afsluttet skriftemålsbygning.

Tårnet

I slutningen af middelalderen tilføjedes, væsentlig af gule mursten, det anselige tårn, hvis hvælvede underrum forbandtes med skibet ved en smal, spidsbuet arkade.

Klokkerne

En klokke fra 1507, indviet til Kristus, Maria og St. Anna, er omstøbt 1905; den anden klokke er fra 1697 støbt af Rudolf Melchior.

Våbenhuset

I slutningen af middelalderen blev et lille, senere forsvundet, våbenhus opført mod syd.
Kirkens indgange er nu gennem tårnets vestside og den sydlige korsfløj.

Kirken indvendig

I slutningen af middelalderen blev koret overhvælvet.

Altertavlen

Kirkens altertavle står på alterbordet og er en tavle, et maleri, Kristus i Getsemane, signeret Frans Schwartz 1898, i ramme fra 1772; det ældre alterbillede, Kristi himmelfart, udført af Laurids Weyse, er ophængt i kirken.

Alterbord og alterdug

Alterbordet har panel fra renæssancetiden.

Kalk og disk

Alterkalken er ligesom altertavlen skænket 1770 af ovennævnte Sognepræst Knud Christensen Schott, oblatæsken 1694 af Sophia Catharina Truchsess von Høfninge.

Prædikestol

Prædikestolen i enevoldsbarok bærer Frederik IVs initialer samt malet årstal 1707 og er skåret af Hendrich Herman Fischer.

Døbefont

Ny granitdøbefont med gammelt dåbsfad.

Siddepladser

Kirken har 450 siddepladser.

Lysekroner

En messinglysekrone, som bærer Bircherodernes og Bartholinernes våben og bogstaverne J B - S B (det vil sige; Jens Bircherod og Søster Bartholin), hænger nu i skriftestolen.

Krusifikser

Nord for den romanske korbue hænger et sengotisk korbuekrusifiks.

Skibe

I kirken er ophængt et kirkeskib, fregatten Pax, skænket 1713 af færgelavet; series pastorum på skibets vestvæg.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1970 med 24 stemmer.

Epitafier

I koret epitafium over præsterne Hans Hansen Ware, † 1660, Laurits Jensen Lemvig, † 1663, og Laurits Jakobsen Beeske, † 1776, samt deres hustru, Maren Christensdatter, med portrætter.
I tårnrummet epitafium over præsten Kjeld Nielsen, † 1723 og hustru Anne Christensdatter Mule, † 1735 (af indskiften fremgår, at den 1898 nedrevne nordfløj var tilbygget i hans tid).

Mindetavler

I kirken er mindetavle over oldermand for færgelavet Jens Jacobsen Hvorup, † 1804 og hans to hustruer.

Ligsten

Ligsten over ovennævnte K. C. Schott, † 1770, i sakristiet, under hvilket der er en 1898 tilkastet gravhvælving.
Der er flere ligsten indsat dels i kirkemuren, dels i muren omkring gården, blandt andet over ovennævnte præster Ware, Lemvig og Beeske (i søndre korsfløjs vestmur) samt deres hustru Maren Christensdatter, † 1688.
I den sydlige korsfløjs mur en lille ligsten fra ældre middelalder med fremstilling af Kristus på korset.

Gravtræer

I koret under et nu forsvundet gravtræ er den sidste abbed i Vitskøl Kloster, Anders Andersen, † 1572, begravet.

Kirketjenere

(1999) Judith Nielsen (-)

Organister

(1999) Ejner Nielsen (-)

Kirkegårdsinspektører

(1999) Aksel Erik Thomsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007