Den danske folkekirke m.m. før år 2000
Velkommen til dansk kirkehistorie


Hvor findes hvad?

Ja, hvad er det, der skjuler sig bag ovenstående valgmuligheder? Hele hjemmesiden indeholder ialt ca. 7000 forskellige sider fordelt på sider med oversigter og sider med dataindhold. Nedenfor er en kortfattet oversigt over indholdet i de enkelte punkter.

Forside er selvfølgelig denne side.

Stifter, Provstier, Pastorater, Sogne, Kirker indeholder en alfabetisk oversigt over de forskellige stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker, der er underlagt Folkekirken. Hvis de enkelte navne er understreget, er der link til en særskilt side. Indholdet på disse sider er alle historiske oplysninger. Data på de enkelte sider bliver udbygget etapevis.
Under stifterne er der tillige et link til en side med Folkekirkens struktur i år 2000 for hvert stift. I etape 1: tilhørsforhold med links til andre sider + provstier i stiftet / pastorater i provstiet / sogne i pastoratet / kirker i sognet med links til disse sider. Liste med biskopper, provster, præster, beskrivelse af præstegårde og andre embedsboliger, indbyggertal, menighedsråd, menighedsrådsformænd, kirkeadresse, kirkefoto, link til kort og kirkebeskrivelse (meget kort version).
I etape 2: tilføjes yderligere kirkebeskrivelse og i det omfang det haves, fotos af alterparti, døbefont, prædikestol og orgel.
I etape 3: tilføjes yderligere beskrivelse af præstegården og præstens løn omkring 1850.
I etape 4: tilføjes sognebeskrivelser.
I etape 5: tilføjes historiske data om stifterne og provstierne.
I etape 6: tilføjes fotos af epitafier og beskrivelse, hvis det mangler.
I etape 7: tilføjes kirkegårdsbeskrivelser.
I etape 8: tilføjes data og fotos om præstegårdshaver.
I etape 9: tilføjes beskrivelse af andre kirker.
I etape 10: tilføjes beskrivelse af kirkeruiner og nedlagte kirker.
I etape 11: tilføjes links til sider med persondata for de præster, som er i min eller min mands familie med links til de børn, som er blevet præster eller som er blevet gift med præster.
I etape 12: tilføjes på sognesiderne links til slots- og herregårdsbeskrivelser, som har været i min eller min mands families eje eller på anden måde knyttet til familiemedlemmer.
I etape 13: tilføjes kirkepersonale udover præster med links til persondata, såfremt det er familie.
I etape 14: tilføjes beskrivelse af kirkepersonale og deres embedsboliger, så vidt som det er muligt. Tidligere var der mange embedsboliger, nu er der næsten kun præstegårdene tilbage. Det kan godt være at de andre embedsboliger stadig eksisterer, men de er overgået til privateje.

Nedlagte er en alfabetisk oversigt over kirkeruiner og nedlagte stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker i Danmark med tilhørende datasider, hvis navnet er understreget.

Andre kirker er en alfabetisk oversigt over andre kirker i Danmark, specielt udenlandske kirker og kirker for andre trossamfund med tilhørende datasider, hvis navnet er understreget.

Herreder er to identiske alfabetiske oversigter over de herreder, som Danmarkskortet tidligere var opdelt i.
I toppen link til herredet andet sted på siden, hvorunder de kirker (med links), der var i herredet, er opremset i alfabetisk orden. Hvis herredets navn nederst på siden er understreget, er der link til ekstra side med yderligere oplysninger om herredet.

Slægter er information om de slægtshistoriske data, jeg gennem mange år har samlet om min og min mands familie og hvis anetavle er understreget, er der link til anetavle for vore to sønner.

Personer er en alfabetisk liste over de personer, der har været døde i mere end 50 år, som samtidig både er medlem af familien og som er nævnt på diverse personrækker på en eller flere af siderne. På disse sider med personbeskrivelser vil der være link til deres børn, hvis de også er nævnt på siderne eller hvis deres ægtefælle er det. På siderne vil der i nogle tilfælde være portræt-foto og/eller foto af gravsten og/eller epitafier.

Titler/ordforklaringer vil komme til at indeholde ældre stillingsbetegnelser med forklaring på, hvad stillingen indebar. Der vil også komme til at stå ord, som kræver en yderligere forklaring. Jeg skal forsøge, at forklare ordene korrekt. Såfremt du finder fejl i forklaringerne, må du meget gerne meddele mig det.

Nyheder vil indeholde en datomæssig beskrivelse af de data, der er lagt på siden med yngste dato øverst.

Bøger er en oversigt med beskrielse over lokalhistoriske bøger, jeg har til salg.


Retur til toppen


Billeder

Ved at holde musen hen over et billede fremkommer en billedtekst, og hvis der i slutningen står (PHB) er det Peter Bondesen, der er fotograf og hvis der står (KMJ) er det webmaster, der er fotografen.
Peter Bondesen, er den person, der indtil 2009 stod bag www.nordenskirker.dk. I løbet af foråret 2010, håber jeg, at kunne overtage, denne hjemmeside, da Peter Bondesen døde i 2009 og hverken hans hustru eller børn er interesseret i at fortsætte www.nordenskirker.dk, ligesom jeg også håber at kunne overtage hans store billedarkiv.
Hvor der på en side er stregtegninger eller tom firkant med tekst i, er det fordi foto mangler enten fordi jeg ikke har billedet eller jeg ikke har fået gjort det klar til at komme på siden.

Retur til toppen


Kirkehistorie

Der er minimum 2 definitioner på ordet kirkehistorie. Første definition er hele den religiøse udvikling i samfundet. Den anden definition er kirkernes historie, bygningernes, inventarets historie og meget mere.

Retur til toppen


Kirkernes beskrivelse

Billedsten på Måbjerg Kirke (KMJ) Bogserien om Danmarks Kirker udgivet af Nationalmuseet er et meget fint værk og indeholder mange dybdegående beskrivelser af kirkebygningerne og mindre dybdegående om kirkernes inventar samt meget få billeder, alle i sort/hvid.

Derfor er der i dette projekt lagt vægt på tekster, som er letforståelig. Enkelte ordforklaringer laves i "ordbog" efterhånden, som de skrives i teksterne (med henvisning til ordbog i teksten).


Retur til toppen


Kirkepersonale

Kirkepersonale er en vigtig brik i det kirkelige liv i de enkelte sogne.
Det er let nok at finde oplysninger om, hvornår og hvor præsterne har været ansat, men det kniber med degne, kirkesangere, organister, klokkere, m.fl., da disse ikke kan slås op i noget samlet værk. Der er kun meget lidt eksisterende litteratur, hvor disse persongrupper er nævnt, men kun sporadisk. Dette prøver jeg nu at rode bod på og forsøger at samle den nødvendige information. Jeg håber der er nogen, der vil hjælpe med at finde frem til disse personers navne, fødsels- og dødsår + deres ansættelsesperiode.

Retur til toppen


Præstegårde og andre embedsboliger

Ballum Præstegård (KMJ) De mest omtalte embedsboliger i litteraturen til dato er naturligvis præstegårdene - altså de rigtige - dem man møder på landet. Men der er jo også degne-, graver- eller forpagterboliger m.fl. Disse er det naturligvis også interessant at kunne læse mere om.

Retur til toppen


Kirkegårde

Man kan selvfølgelig godt sige, at kirkegården er et integreret element i beskrivelsen af en kirke, men mange bykirker har jo ikke deres kirkegård liggende lige udenfor kirkedøren. Rundt omkring i landet er der selvfølgelig heller ikke 2 kirkegårde, der er ens. Det skyldes selvfølgelig, at arealet er forskellige fra hinanden eller at inddelingen i rækker og gravsteder er forskellig. Noget andet er også, at der ikke altid er hække rundt om hvert gravsted. På vestkystens kirkegårde er der ofte granit som adskillelse mellem de enkelte gravsteder og nogle endda med læmur op bag gravstenene som afskærmning mod vestenvinden. Alt dette og meget mere om kirkegårdene, deres indretning og evt. bygninger (bortset fra kirken) vil også blive beskrevet ad åre.

Retur til toppen


Dette kirkehistoriske projekt

Der er en stor sammenhæng mellem KIRKEHISTORIE og SLÆGTSHISTORIE, men så sandelig også til LOKALHISTORIE.
Lokalhistorien er ikke ret meget uden slægtshistorie og kirkehistorie, da mange slægter har rod / er eller var en del af en lokalhistorie.
Ethvert sogn har sin lokalhistorie, men hvert sogn har også mindst en kirke og dermed en kirkehistorie.
Til hver kirke er knyttet flere personaler (lønnet/ulønnet) og disse personaler er en del af en slægtshistorie.
Her på siden er der lagt vægt på den del af lokalhistorien, som knytter sig til kirkerne og peronalet.
Kirkehistorie er også, hvordan det kirkelige liv har udviklet sig i årenes løb.
Siden er langt fra fuldstændig, og vil derfor løbende blive udbygget. Skulle du mangle oplysninger, som kunne tænkes at komme til at stå her på siden, så kontakt mig på nedenstående email.
Basis for siden er folkekirkens struktur som den så ud i år 2000 med stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker. Alle data (med få undtagelser) er bagudrettet fra år 2000. Info dækker Danmark, Færøerne, Grønland og dansk kirke i udlandet (danske sømandskirker i fremmede havne, kirkerne i Slesvig og øvrige danske kirker i udlandet).
Sidens formål er at vise en samlet oversigt over historiske data for hvert stift, provsti, pastorat, sogn og kirke.
Nyheder kan hele tiden ses hvad der p.t. er af nye data på siden.
Med hensyn til personoplysninger, er det kun: ansættelsesår - slutår, navn, (fødselsår - dødsår). Hvis navnet er understreget er der dog link til slægtshistoriske data, men aldrig til personer, der er døde for mindre end 50 år siden.
De oplysninger der findes på de enkelte sider er meget forskellige, men de er forsøgt gjort ensartede.
Skagen Kirke indvendig (KMJ) Selve projektet er en samlet oversigt over kirker i Danmark, deres beskrivelse, præsterækker, andre personale-rækker, sognebeskrivelser, menighedsråd, præstegårdsbeskrivelser og meget andet kombineret med billeder hovedsagelig fra eget arkiv (KMJ) og billeder fotograferet af Peter Bondesen, som oprettede hjemmesiden www.nordenskirker.dk (PHB).

Det er ingen hemmelighed, at projektet er meget stort. Der skal mange arkivstudier til - hvis data med sikkerhed skal være korrekte. Jeg håber, der blandt læserne, er nogen, som vil hjælpe mig med indtastning af data eller arkivundersøgelser.

Siden år 2000 har Folkekirkens struktur ændret sig væsentligt og det vil den fortsat gøre. Disse nyere ændringer, såvidt de kommer til mit kendskab, vil blive omtalt under de berørte sogne, men sognestrukturen vil ikke ændre sig. I min struktur er 10 stifter, 115 provstier, 1441 pastorater, 2311 sogne og 2641 kirker. Tallene er inkl. fri- og valgmenigheder, danske kirker i udlandet, sømandskirker i fremmede havne og præstegæld og kirker i Grønland og på Færøerne. I de mange sogne har der gennemsnitligt været 1-30 præster ved hver af kirkerne, og lige så mange andre personaler. Der har været 20 menighedsråd i hvert sogn osv.

Det er ikke helt billigt at køre rundt og fotografere og indsamle data, så hvis nogen skulle få lyst til at yde et bidrag til projektet i form af økonomisk støtte, så send venligst en mail til nedenstående email og du vil modtage en mail med et kontonr, hvor beløb kan overføres til.

Baggrunden for at lave dette projekt er mange års slægtsforskning hovedsagelig i min mands slægt, men også lidt en samlemani, som har givet store mængder data - i første omgang slægtsdata, men efterhånden er det også blevet til data om de danske kirker.
I min familie eksisterer en slægtsbog over min fædrene slægt og i min mands familie eksisterer en anetavle på den fædrene slægt, som jeg har fået en kopi af for flere år siden af min svigerfar og da jeg fik den, opstod en naturlig nysgerrighed for at finde ud af hvem og hvor mange efterkommere hvert enkelt anepar havde og søgningen gik i gang med at finde frem til disse efterkommere. Det blev hurtigt klart for mig, at der var tale om slægter, som bestod af enten bønder, herremænd eller præster. Der er blevet ledt meget i den allerede skrevne litteratur og på internettet, men det er indtil nu ikke lykkedes for mig at finde et sted, hvor jeg har fundet alle de informationer, som jeg skulle bruge.
I forbindelse med søgning efter yderligere information om nævnte præster i familien, har jeg selvfølgelig været i kontakt med Wibergs præstebeskrivelser i et 5 binds bogværk. For at jeg kunne følge en præsteslægt, var jeg nødt til at have alle bøgerne, fordi persondataene måske stod under en helt anden kirke, end den jeg troede og derfor var denne søgning en langsommelig proces, når man som jeg, også lige skal passe arbejde, familie, hus og have. Planen var i første omgang en bogserie, men det ville kræve mange hundrede tusinde kroner i trykkeriomkostninger og som et godt alternativ altså denne hjemmeside, som rent fysisk også fylder meget mindre end en bogserie på måske 2-300 bøger. Interessen for lokalhistorie er indtil nu blevet til udgivelse af nogle få lokalhistoriske bøger fra eget forlag og indsamling af data vedrørende kirker og kirkepersonale for alle de danske folke-, fri- og valgmenighedskirker.
Det indsamlede materiale og billedarkiv fra danske kirker og gravsten fra kirkegårde, er indsamlet efterhånden som ferier med familien, har tilladt det. Der er stadig mange mangler, rent billedmæssigt.
Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --