D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vesterø Kirke

Vesterø Sogn - Vesterø Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Vesterø Kirke

Adresse

Vesterø Kirke
Præstevejen 37
9940 Læsø

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den mindste af de to middelalderlige kirker på Læsø, som endnu er bevaret, Vesterø, er ligesom kirken i Byrum bygget temmelig sent - allertidligst i første halvdel af 1200-tallet og sandsynligvis noget senere. Den smukke rødkalkede kirke består af et muligvis senromansk kor med samtidigt skib, og dertil slutter sig mod vest et sengotisk tårn og mod nord et nymodens våbenhus. Kirkens middelalderlige dele er opført af røde og gule munkesten i middelalderligt forbandt, men murværket er i vid udstrækning senere skalmuret med små mursten, så at en nøjere tidsbestemmelse er vanskelig. Af oprindelige enkeltheder er der i skib og kor kun bevaret et tilmuret rundbuevindue i korets gavl - alle øvrige detaljer er forsvundet. Korbuen er udvidet og gjort spidsbuet. Skibet har bjælkeloft, men i koret er der indsat et almindeligt sengotisk krydshvælv.
Om omfattende ommuringer vidner jerncifferårstallene 1767 og 1794.
Hele bygningen med undtagelse af våbenhuset står som sagt rødkalket med hvide detaljer. Skibets tag er forlænget hen over koret og afsluttes mod øst med en halvvalm, der i modsætning til de øvrige tagværker er dækket af middelalderlige munketagsten. Bygningen gennemgik en omhyggelig hovedistandsættelse 1947-48 med Leopold Teschl som arkitekt.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn, der ikke ligger helt lige i forhold til den øvrige bygning, er opført af munkesten. Underrummet, der har ottedelt hvælv, står i forbindelse med skibet ved en spids tårnbue. På nordsiden er der et trappehus, og de glatte, kamtakkede gavle vender mod nord-syd.

Klokkerne

Klokken er støbt 1640 af den i Danmark virksomme franske støber Franciscus Voillardi.

Våbenhuset

Våbenhuset er opført 1885 af røde mursten ved arkitekt F. Uldall og afløste da et ældre, der var bygget af bindingsværk. Endnu tidligere har der ligget et våbenhus ved kirkens sydside, men det har ikke efterladt sig synlige spor.

Kalkmalerier

På korets hvælving er der sengotiske kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet - de hellige tre konger.

Altertavlen

Alterbordet bærer en smuk sengotisk fløjaltertavle fra tiden omkring 1475 af den ældre type med to rækker figurer i hele tavlens bredde i midterskibet øverst Kristus over Jomfru Maria i solgissel, samt otte helgener, blandt hvilke man ser de ellers sjældent forekommende helgenbisper Skt Archelaus og Skt etherus (”Hetterus”), i fløjene apostlene. Tavlen er istandsat 1708 ”med dyrbar ecte guld” på bekostning af salig Bertel Hansen og hans enke, Kirsten Lauridsdatter.

Alterbord

Alterbordet er muret.

Kalk og disk

Alterkalken er bekostet af Berndt Fallenkamp og Magdalene Braem i 1698, og malmstagerne er gjort 1648 på bekostning af Jørgen Rosenkrantz og fru Chrsitense Juel.

Alterskranke

Alterskranken er fra omkring 1700.

Degnestol

Degnestolen er også et enkelt renæssancearbejde fra omkring 1600.

Prædikestol og himmel

Prædikestolen fra omkring 1600, et enkelt renæssancearbejde, er nu i Hjemstavnsmuseet, og der er i stedet opsat en ny, men himmelen fra 1739 er endnu på sin plads.

Døbefont

Den romanske granitfont er enkel, men prydet med tovstave.

Dåbsfad

Der er to dåbsfade, begge nederlandske fra omkring 1625, det ene givet af Albret Laursen og hustru i 1703.

Stolestader

Stolestaderne, der er fra 1700-tallet, har låger, og ved indgangen er der panelværk med udskårne blomstermotiver og seks malerier - dyderne.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Krusifikser

Over korbuen hænger der et krusifiks i sengotisk stil.

Skibe

I skibet er der ophængt tre skibsmodeller og tre lysekroner - en af dem skænket 1720 af Peder Pedersen Gai og hustru.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1948. Det står i tårnrummet.

Epitafier

I skibet er der udskårne epitafier over 1) skipper Bertel Hansen og hustru (det var hans enke, der lod altertavlen istandsætte). Epitafiet er opsat 1707. 2) Niels Larsen og hustru. Epitafiet opsat 1765. 3) Gårdmand Niels Jensen Birks hustru, Else Marie Strandbye, † 1846 af vattersot, efter at der var aftappet 404½ pot vand af hende. Til dette epitafium er der brugt ældre snitværksarbejde i bruskbarokstil.

Ligsten

Blandt de talrige gravsten fra 1600- og 1700-tallet kan nævnes 1) skipper Poul Poulsen, † 1793; 2) skipper Bertel Hansen, † 1708; (sammenlign altertavle og epitafium); 3) kirkeværge Søren Nielsen Børrom, † 1751; Niels Larsen Thuren, † 1757 (sammenlign epitafium 2). En del af stenene blev ved den sidste hovedistandsættelse optaget af gulvet og indsat i væggene, mens andre fra gammel tid er rejst op ad ydermurene.

Kirketjenere

(1999) Kjeld Dache Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Lisbeth G Waantz (-)

Organister

(1999) Jenny Husted (-)

Gravere

(1999) Kjeld Dache Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007